افزودنی های گل حفاری

افزودنی های گل حفاری

Mud Corrosion Inhibitor Primary Emulsifiers Secondary Emulsifiers
Oxygen Scavengers Hydrogen Sulfide Scavenger Bactericides
Scale Inhibitor Rheology Modifiers Viscosifiers
Thinners Fluid Loss Additives Foaming Agents
Surfactants Wetting Agents (Surfactants) Anionic Friction Reducers
Cationic Friction Reducers Defoamers Clay (Shale) Stabilizers
Coagulating Agents Silt Suspenders Lubricants
Drilling Detergents Spotting Fluids Sweep Pills
Fluid Loss Pills Spacer Polymeric Materials

 

برای آگاهی از قیمت فروش افزودنی های گل حفاری در ایران لطفا با کارشناسان ساعد تجارت خاورمیانه تماس بگیرید.

طراحی سایت توسط دودکو طراحی سایت دود